Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Staňte sa členom Európskeho centra pre produktivitu zdrojov

Aktualita

Oblasti
  • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
  • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
  • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo

Európska komisia zriadila EREK s cieľom pomôcť európskym spoločnostiam, najmä malým a stredným podnikom, aby šetrili náklady na energiu, materiál a vodu a zvýšili svoju konkurencieschopnosť.
EREK sa má stať referenčným bodom pre malé a stredné podniky a organizácie na podporu podnikania s najnovšími technológiami v tejto oblasti, a tým zvýšiť povedomie o potenciáli úspor, ktorý spočíva v prechode na podnikateľské modely efektívnejšie využívajúce zdroje.

Čo ponúka členstvo v sieti EREK?

– prístup k medzinárodným poznatkom, expertízam a skúsenostiam;

– najnovšie informácie o efektívnosti zdrojov, príklady osvedčených postupov európskych podnikov a výber najlepších dostupných technológií;

– podpora a poradenstvo vo vašom sektore a regióne;

– nástroje na hodnotenie individuálneho úsporného potenciálu podnikov;

– rýchly prehľad príslušných podporných programov dostupných na európskej, národnej a regionálnej úrovni;

– prístup členov na online platformu EREK (vrátane webinárov a rozšírených vzdelávacích a školiacich materiálov)

– špecializované podujatia a aktivity týkajúce sa trendov a vývoja v oblasti efektívneho využívania zdrojov