Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Spustenie ERA-LEARN 2020 webového portálu

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Táto užívateľská platforma ponúka širokú škálu materiálov o spoločných programových iniciatívach – ERA-NET, iniciatívy podľa článku 185 vrátane:
 
• databázy P2P sietí a spoločné výzvy podľa kalendár výziev;
• informácie o výzvach H2020 na P2Ps;
• učiace materiály a praktické informácie o ERA-NET COFUND;
• súvisiace informácie o GPC;
• publikácie a podujatia.
 
Obsahy sú nedokončené a budú priebežne aktualizované v spolupráci s P2P komunitou.
Save the Date: 24. -25.11.2015 Ročná partnerstva medzi verejnými subjektmi a spoločná tvorba programov konferencie, Brusel (podrobnosti budú oznámené)

S pozdravom,

Poznámka:
ERA-LEARN 2020 je podporná akcia (CSA) financovaný z programu Horizont 2020. Začala v januári 2015 ako podporná platforma pre Public-Public-Partnership (P2P) komunitu. Nadväzuje a rozširuje služby predtým poskytované projektom ERA-LEARN, Netwatch a iniciatívy JPI To Co Work. ERA-LEARN 2020 bude zapájať hlavné záujmove skupiny do navrhovania a tvorby štruktúry, do koordinácie a spolupráce národných a / alebo regionálnych výskumných programov; P2P komunita bude podporovať a zisťovať informácie o tom, čo sme sa naučili a aké boli dosiahnuté siete, či boli splnené očakávania a ktoré pozitívne výsledky spozorovali zúčastnené organizácie alebo tretie krajiny.

http://www.era-learn.eu