Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

SLOVENSKO OČAMI EURÓPSKEJ KOMISIE

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inovácia v malých a stredných podnikoch
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Európska komisia zverejnila svoju každoročnú správu o Slovensku, v ktorej hodnotí, ako sa našej krajine darí a zdôrazňuje oblasti, v ktorých by malo Slovensko zvýšiť svoje reformné úsilie.

Zo správy vyplýva, že Slovensko dostatočne nevyužilo dobré ekonomické časy a zaostáva najmä v oblastiach, ktoré sú kľúčové pre budúci rast:
👉Kvalita verejnej správy,
👉Vzdelávanie, veda, výskum, inovácie,
👉Vyrovnávanie regionálnych rozdielov,
👉Kvalita životného prostredia,
👉Ďalšie výzvy: starnutie populácie, klimatická zmena a digitálna transformácia.

Celé znenie Správy o Slovensku nájdete tu
https://ec.europa.eu/slovak…/news/sprava_o_slovensku_2020_sk

Zdroj: Zastúpenie EK na Slovensku, EK, 269.02.2020