Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Revidované verzie všeobecných a špecifických modelových grantových dohôd používaných v programe Horizont 2020

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Dňa 18. októbra 2017 boli zverejnené revidované verzie všeobecných a špecifických modelových grantových dohôd používaných v programe Horizont 2020.

 

Najdôležitejšími zmenami v porovnaní s verziou 4.0 sú:

 

    Čl. 29.3 „Open access k research datam“ – Cieľom revízie je poskytnúť tretím stranám prístup k výskumným dátam v projektoch v oblasti „Health“ v prípadoch ohrozenia verejného zdravia.

    Čl. 34 „‚Ethics and research integrity‘ “ – Revízia prepája ustanovenia týkajúce sa princípov etické a výskumné integrity s novým Európskym kódexom pre integritu výskumu prijatým Alley (All European Academies).

    Modelové dohody akcií Marie Skłodowska-Curie (MSCA) s cieľom zabezpečiť súlad s pracovným programom MSCA pre obdobie 2018-2020.

 

Reevidované  MGA sú dostupné na stiahnutie na stránkach Particpant portal-u v sekcii „Reference Documents“. Úvodná časť týchto dohôd prehľadne mapuje históriu zmien a obsahuje odkaz na verziu v režime zmien.

 

Platí, že zmeny, ktoré sú tzv. „V prospech príjemcu“ budú uplatňovať retroaktívne (tj. na všetky projekty bežiace od začiatku programu Horizont 2020). Tieto zmeny sa týkajú iba projektov MSCA-IF a/HORIZONT_2020/Pravne_a_financne_otazky/Overview_of_changes_H2020_MGAs_v5.0.doc target=“_blank“> ich zoznam je k dispozícii tu. Európska komisia bude o týchto zmenách informovať všetkých koordinátorov a príjemcov, ktorých sa tieto zmeny dotknú.“