Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Quantum Technology Flagship FET otvorila svoju výzvu

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Výzva na podávanie žiadostí pre priemyselné, výskumné a technologické organizácie, ktoré sa chcú stať členmi Strategickej poradnej rady Quantum Technology Flagship FET .  je aktuálne otvorená.

Strategická poradná rada Quantum Technology Flagship FET , ktorú stanovila Európska komisia, bude poskytovať poradenstvo pri strategickom rozhodovaní Quantum Technology Flagship FET  s dlhodobým celosvetovým vplyvom.

Táto skupina bude zodpovedná za prípravu a aktualizáciu strategického výskumného programu, bude sledovať pokrok v oblasti výskumu vlajkového projektu a bude pravidelne podávať správy správnej rade FET.
Skupina bude pozostávať z deviatich organizácií: 6 z priemyslu a 3 z výskumných a technologických organizáciíe, ktoré budú doplnené a j6 nezávislými akademickými odborníkmi. Členovia skupiny budú vymenovaní na 2-ročné obdobie, pričom budú 2 až  4krát ročne a uskutočnia sa žiadosť predsedu.

Komisia vyzýva na predloženie žiadostí s cieľom vybrať členské organizácie priemyselnej a výskumnej a technologickej organizácie tejto skupiny.

Záujemcovia o túto výzvu na predkladanie žiadostí postupujte podľa inštrukcií z tohto odkazu, prečítajte si dokumentáciu a žiadosť zašlite do 15. novembra 2018:https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/636693