Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

PRV Indikatívny harmonogram výziev

Aktualita

Oblasti
  • Informačné a komunikačné technológie
  • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
  • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
  • Vesmír

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejnilo Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre Program rozvoja vidieka SR 2014-2020 a Operačný program Rybné hospodárstvo na rok 2017

Viac informácií