Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Projekt RobMoSys zafinancuje firmám modely a softvér pre robotické systémy

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • biotechnológie
 • čistá a efektívne využívaná energia
 • efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inovácia v malých a stredných podnikoch
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • moderná výroba a spracovanie
 • moderné materiály
 • morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Nanotechnológie
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života
 • životné prostredie

Hlavným cieľom projektu RobMoSys je vytvoriť a skonsolidovať digitálnu priemyselnú platformu EÚ pre robotiku s cieľom vytvoriť spoločnú metodiku pre vývoj softvéru založeného na modeloch, vylepšiť nástroje a zvýšiť interoperabilitu prostredníctvom výmeny modelov a skladateľnosti. Aktuálna výzva pre malé projekty je otvorená do 30. októbra 2019.

Otvorené výzvy na prispievanie do RobMoSys sú jedným z prostriedkov zavedených na dosiahnutie tohto cieľa. RobMoSys financuje 3 nástroje:

 1. Instrument #1: Fast Adoption (financovanie do 60 tisíc eur)
  Zameriava sa na malé a stredné podniky a malé tímy vo veľkých priemyselných spoločnostiach, cieľové skupiny od dodávateľov softvérových komponentov až po výrobcov robotických systémov. Financované firmy musia vyvinúť piloty kompatibilné s RobMoSys (priemyselné prípadové štúdie) založené na existujúcich aktívach (softvér a nástroje z ekosystému RobMoSys) alebo poskytovať softvérové komponenty zodpovedajúce pilotom RobMoSys
 2. Instrument #2: Ecosystem Challenges
  Tento nástroj je už uzavretý.
 3. Instrument #3: Innovation Expert Intake (financovanie do 20 tisíc eur)
  Tento nástroj hľadá návrhy od firiem ponúkajúcich odborné služby s cieľom presadzovať inovácie a posilniť komunitu RobMoSys. Aplikácie sa môžu zamerať na podporu technológie RobMoSys Academy alebo technológie RobMoSys.

Viac informácií o výzve a podávanie návrhov.

RobMoSys je súčasťou kaskádového financovania (cascade funding/competitive calls) programu Horizont 2020, ktorých cieľom je poskytnúť financovanie tzv. tretím stranám (najmä MSP) vo forme malých grantov, zvyčajne 10-200 tisíc eur na riešenie konkrétnych aktivít spojených s vývojom, testovaním, validáciou a trhovým nasadením nových produktov, služieb, algoritmov či technológií. 

Zverejnené: 26.9.2019, zdroj: robmosys.eu, autor: ivfi/lda