Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Projekt FLOOD-serv so slovenskou účasťou

Aktualita

Oblasti
  • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
  • Informačné a komunikačné technológie
  • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny

Radi by sme Vám predstavili /HORIZONT_2020/Flyer_for-web-Slovak.pdf target=“_blank“>projekt FLOOD-serv (Public FLOOD Emergency and Awareness SERVice), jeden z úspešných projektov financovaný z programu Horizont 2020 so slovenskou účasťou. Projekt pod vedením rumunského koordinátora má za úlohu vývoj aplikácie s aktívnym zapojením občanov s cieľom zvýšiť povedomie o povodňových rizikách a nájsť riešenia kolektívneho zmierňovania rizika.