Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Projekt BOHEMIA – zapojte sa do konzultácie

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Projekt BOHEMIA (Beyond the Horizon: Foresight in Support of the Preparation of the European Union ‚s Future Policies in Research and Innovation) pozýva všetkých zúčastnených aktérov, aby vyjadrili svoj názor ohľadom budúcnosti výskumu a inovácií v nasledovných oblastiach: zdravie, životné prostredie a udržateľnosť, potraviny a biohospodárstvo, konektivita, automatizácia, budúce služby a bezpečnosť.

Konzultácie sa zaoberajú dôsledkami možných technicko-spoločenských scenárov do roku 2040 pre rámcový program Európskej únie v oblasti výskumu a inovácií.

Tento prieskum je súčasťou foresightovej štúdie BOHEMIA, ktorá je financovaná Európskou komisiou s cieľom prispieť k budúcemu rámcovému programu EÚ pre výskum a inovácie.

Konzultácie sú otvorené do 20. decembra 2017.

Viac informácií vrátane dotazníka nájdete na oficiálnej webstránke:
http://bohemia-consultation.eu/.