Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Prípravný dokument k FP9 – Horizont Europe

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Európsky parlament predstavil dokument, ktorého cieľom je poskytnúť prehľad prípravných prác Európskej komisie pre nadchádzajúci rámcový program pre výskum a inovácie – 9. rámcový program EÚ pre výskum a inovácie (9RP). Dokument obsahuje analýzu pozícií inštitúcií EÚ, poradných výborov, členských štátov EÚ a kľúčových európskych zainteresovaných strán a zameriava sa na kľúčové otázky, o ktorých sa diskutuje pri prijímaní právnych predpisov a po prijatí návrhu Komisie na jar 2018. 9RP bude poskytovať finančné prostriedky v rokocho 2021 – 2027 a mal by disponovať väčším objemom finančných prostriedkov ako Horizont 2020.

Komisia navrhuje rozpočet vo výške 97,9 miliardy EUR pre ďalší rámcový program EÚ pre výskum a inovácie, ktorý bude niesť názovHorizont Europe”. Okrem toho Komisia uvádza, že financovanie výskumu, vývoja a inovácií bude tiež pochádzať z nasledovných oblastí:

 •     InvestEU – program EÚ, ktorý by mal mobilizovať verejné a súkromné ​​financovanie vo forme pôžičiek, záruk, vlastného kapitálu alebo iných trhových nástrojov na strategické investície do podpory výskumu a vývoja prostredníctvom osobitného „investičného okna“. S príspevkom z rozpočtu EÚ vo výške 15,2 miliárd EUR očakáva InvestEU mobilizáciu dodatočných investícií vo výške viac ako 650 miliárd eur v celej Európe.
 •     Kohézna politika EÚ prispeje k výskumu a vývoju prostredníctvom zvýšeného zamerania sa na inovácie a stratégie inteligentnej špecializácie (S3) a pokračovaním ocenenia „Seal of Excellence“.
 •     Európsky obranný fond s rozpočtom vo výške 13 miliárd EUR poskytne granty financované EÚ na projekty spolupráce, ktoré riešia nové a budúce hrozby obrany a bezpečnosti a preklenú technologické medzery.
 •     Medzinárodný termonukleárny experimentálny reaktor (ITER) obsahuje podľa návrhu Komisie 6 miliárd EUR.
 •     Program Euratom pre výskum a odbornú prípravu financuje výskum a odbornú prípravu v oblasti bezpečnosti výroby jadrovej energie.
 •     Program Digitálna Európa s 9,2 miliardami EUR má za cieľ priniesť výhody digitálnej transformácie všetkým európskym občanom a podnikom. Program zvýši prvotriedne investície do vysoko výkonných počítačov a dát, umelej inteligencie, kybernetickej bezpečnosti a pokročilých digitálnych zručností. Podporí rozsiahle zavádzanie digitálnych technológií v rámci hospodárskych odvetví a podporí digitálnu transformáciu verejných služieb a podnikov.

V tejto súvislosti Európska komisia vytvorila aj novú webovú stránku s názvom “Mission-oriented policy for Horizon Europe”, v ktorej bude postupne uverejňovať informácie o plánovaných misiách v ďalšom rámcovom programe Horizont Európa (9.RP).

Tiež zverejnená štúdia: Mission-oriented research and innovation – Inventory and characterisation of initiatives: final report (PDF).

Viac informácií:

Navrhovaná štruktúra by mala vyzerať nasledovne:

Horizont_2020/fp9-structure-2018-03.jpg alt=“9RP“ width=“750″ height=“375″ />

SR už predstavila svoju pozíciu. Čítajte…