Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Prehľad výziev pre mestá a komunity 2018 -2020

Aktualita

Oblasti
  • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
  • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
  • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
  • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo

Nový pracovný program na obdobie 2018-2020 zahŕňa niekoľko výziev pre rozvoj miest. Zameriava sa najmä na témy: cirkulárna ekonomika, na prírode založené riešenia (nature-based solutions), zdravie v mestách a transformácia mestského dedičstva.

Stručný prehľad výziev nájdete tu.