Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Prehľad účasti a úspešnosti Slovenska v Horizonte 2020

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Ponúkame Vám prehľad účasti a úspešnosti Slovenska pri podávaní žiadostí projektov v programe Horizont 2020 v rokoch 2014 – 2016.

/HORIZONT_2020/Statistiky_/SK-_ucasti_a_ziadosti_2014-17.pdf target=“_blank“>Pozrite si prehľadné tabuľky a grafy.

Počet podaných žiadosti (proposals)

1 902

Počet eligible žiadostí

1 851

Finančný podiel EÚ pre žiadosti

5 899 204 758 euro

Počet SK účastí (applicants)

2 408

Finančný podiel EÚ pre  účastníkov

903 848 583 euro