Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Prehľad podujatí pre všetky oblasti!

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inovácia v malých a stredných podnikoch
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Prehľad informačných dní a partnerských búrz na rok 2020 pracovného programu Horizont 2020 na obdobie 2018-2020 vrátane ďalších relevantných výskumno-inovačných podujatí, slúžiacich na nadväzovanie kontaktov s potenciálnymi partnermi.

Informačný deň: Coordinators‘ Day on Grant Agreement Preparation: 21.2.2020 / link

Informačný deň k výzvam SC7 a partnerská burza: 12.-13.3.2020 / link

Informačný deň: Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU): 22.4.2020 / link

Tematický týždeň: Zelený týždeň: 1. – 5.6.2020 / link

Tematický týždeň: Týždeň udržateľnej energie: 22. – 26.6.2020 / link

Tematický týždeň: Európsky týždeň regiónov a miest: 12. – 15.10.2020 / link