Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Predbežná dohoda o programe „Horizont Európa“

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Orgány EÚ dosiahli čiastkovú politickú dohodu o programe Horizont Európa“. Túto dohodu medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou ešte musí formálne schváliť Európsky parlament i Rada Európy.

Horizont Európa, ktorý Komisia navrhla v júni 2018 ako súčasť dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027, je doteraz najambicióznejším európskym programom v oblasti výskumu a inovácií.

Jedná sa o predbežnú dohodu, pred uzavretím finálnej dohody musia byť ešte prerokované viaceré záležitosti, najmä z hľadiska rozpočtu, nastavenia medzinárodnej spolupráce s asociovanými a tretími krajinami, a tiež záležitosti spojené s vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ. 

V rámci Horizon Europe zostane zachovaná medzi-sektorová a medzi-disciplinárna spolupráca, čo sa odráža na silnej prítomnosti klastrového prístupu v novom programe, predovšetkým v II. pilieri. Nástroje na rozširovanie účasti (tzv. Widening) sú taktiež zachované, priam posilnené, avšak nie na úkor princípu excelentnosti.

V rámci nového programu boli okrem iného navrhnuté rôzne podporné aspekty, ako záväzok prilákať do programu nové subjekty alebo princíp „Netflix“, ktorý by mal automatickým princípom navrhovať účastníkom príležitosti a programy, založené na charaktere ich predchádzajúcej aktivity v programe. Dohoda zahŕňa aj novú iniciatívu s názvom “Hop-on”, ktorá bude v programe Horizon Europe financovaná z časti Advancing Europe.

Subjekty pochádzajúce z tzv. “Widening” krajín (vrátane Slovenska) sa budú môcť pridať k už financovaným a podporeným existujúcim projektovým konzorciám.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe