Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

POZOR – Priebežné hodnotenie programu Horizont 2020 – výsledky

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Dňa 28. apríla 2018 Komisia uverejnila výsledky konzultácií so zainteresovanými stranami, ktoré sa uskutočnili v období od októbra 2016 do januára 2017 v rámci priebežného hodnotenia programu Horizont 2020. Výsledky boli oficiálne prezentované na podujatí organizovanom v spolupráci s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom (EHSV). Pozrite si /HORIZONT_2020/h2020_stakeholder_consultation_042017_web.pdf>publikáciu, v ktorej EC analyzovala približne 3500 odpovedí a približne 300 poznatkov. Prezentácie z podujatia sú k dispozícii na nasledujúcom odkazu: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-2020-midterm

Podujatie, ktoré sa konalo v priestoroch EHSV v Bruseli, je súčasťou série podujatí organizovaných EHSV a GR RTD v oblasti výskumu a inovácií, čo je oblasť veľkého významu pre Európu, pretože prispieva k podpore vytvárania pracovných miest , rastu a investícií.

 
Podujatie sa streamovalo naživo. Sledujte informáciu na webe.

Viac informácii na webe.