Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

POZOR!!! Predĺžia sa lehoty na výzvy v rámci programu Horizont 2020 v súvislosti s prepuknutím choroby COVID-19

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inovácia v malých a stredných podnikoch
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Nedávna eskalácia obmedzení týkajúcich sa prepuknutia choroby COVID-19 môže brániť žiadateľom pri príprave a finalizácii vysokokvalitných návrhov. Z tohto dôvodu sa pre výzvy programu Horizont 2020 s pôvodnými konečnými termínmi od dnešného dňa do 15. apríla 2020 budú uplatňovať predĺženia. Konkrétne nové termíny pre každú výzvu a tému sa uverejnia na stránkach výzvy a témy na portáli . Sledujte portál.


Na nasledujúce dve výzvy sa nebude vzťahovať žiadne predĺženie termínu uzávierky:

     IMI2-2020-21-01
     EIC-SMEInst-2018-2020

Vo všetkých prípadoch sa potenciálnym žiadateľom odporúča pripraviť sa na novú situáciu a podľa potreby sa pripraviť na efektívnu komunikáciu na diaľku, pričom sa v najbližších týždňoch očakávajú aj ďalšie obmedzenia.

Zdroj: EK, 17.3., kas