Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Podpora vzájomného uznávania kvalifikácií a študijných pobytov v zahraničí – dotazník

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Nižšie nájdete informácie a odkaz na verejnú konzultáciu Európskej komisie týkajúcu sa návrhu odporúčania Rady o podpore vzájomného uznávania kvalifikácií a štúdijných pobytov v zahraničí.

V rámci „Communication on Strengthening European Identity through Education and Culture“ o posilnení európskej identity prostredníctvom vzdelávania a kultúry, Európska komisia navrhuje vytvorenie európskeho vzdelávacieho priestoru – ľudia sa môžu voľne pohybovať pri štúdiu a výskume čo prispeje k zlepšeniu príležitostí pre jednotlivcov, ako aj k zlepšeniu kapacít a určitých zručností a kompetencií. Jedným z opatrení, navrhnutých ako prostriedok na dosiahnutie tohto cieľa, je návrh odporúčania Rady o podpore vzájomného uznávania kvalifikácií / diplomov vyššieho vzdelávania (všetkých stupňov) a vyššieho stredoškolského vzdelávania a študijných pobytov v zahraničí. Mohlo by byť sprevádzané podporným procesom na uľahčenie uznávania kvalifikácií z vyšších stredných škôl a študijných pobytov v zahraničí, ktoré budú známe ako Sorbonský proces.
 
Tento návrh schválili európske hlavy štátov a vlád na decembrovom zasadnutí. Cieľom navrhovaného odporúčania Rady je podporovať členské štáty pri plnení záväzkov, ktoré prijali prostredníctvom Lisabonského dohovoru, o uznávaní a bolonského procesu, vyzývajúce členské štáty a Európsku komisiu, aby prijali konkrétne kroky, ktoré povedú k zlepšeniu mobility na všetkých úrovniach vzdelávania a odbornej prípravy podporovaním vzájomného uznávania diplomov a študijných pobytov v zahraničí.
 
V rámci konzultačného procesu pri príprave tohto odporúčania Rady Európska komisia vyzýva zúčastnené strany, aby vyplnili dotazník uvedený nižšie, ktorý bude veľmi nápomocný pri vypracúvaní návrhu. Ocenili by sme vašu účasť na dotazníku. Odkaz naň je: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/RecognitionOfDiplomas2018.

Odpovede je potrebné zaslať do pondelka 19. februára.