Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Otvára sa pozícia na Predsedu Európskej rady pre výskum (ERC)

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Nezávislý výbor vymenovaný komisárom EÚ pre vedu, výskum a inovácie Carlosom Moedasom otvára výzvu na predkladanie žiadostí na prestížnu pozíciu Predsedu ERC.

Predseda ERC by mal byť medzinárodne uznávaným a rešpektovaným vedcom, prominentným zástancom výskumu na hraniciach poznania, veľvyslancom európskej vedy v Európe a vo svete s cieľom posilňovať prestíž a výkonnosť ERC a jej európsku vedeckú základňu v oblasti výskumu na hraniciach vedného poznania.

 

Nový predseda nastúpi do funkcie 1. januára 2020, funkčné obdobie trvá 4 roky s možnosťou opakovaného mandátu. Žiadatelia musia byť štátnymi príslušníkmi členského štátu EÚ a nie je stanovená žiadna veková hranica.

 

Termín na predkladanie žiadostí: 1. október 2018

 

Podrobnejšie informácie