Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Oboznámte sa s programom Horizont 2020 a jeho výsledkami cez aplikáciu EURI Trends

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inovácia v malých a stredných podnikoch
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Horizont 2020 (H2020) je zatiaľ najväčším programom EÚ pre výskum a inováciu, v rámci ktorého bolo na obdobie 7 rokov (2014 – 2020) vyčlenených takmer 80 miliárd EUR. Prostredníctvom aplikácie EURI Trends môžete jednoducho získať informácie o projektoch financovaných z tohto programu a o zapojených organizáciách.

Zorientovať sa vo všetkých údajoch vám pomôžu rôzne vizualizačné pomôcky, ako sú napr. slovné oblaky, bublinové grafy či interaktívne mapy.

Tiež si môžete zobraziť vývoj investícií realizovaných EÚ, členskými štátmi a súkromnými podnikmi podľa jednotlivých odvetví činnosti a porovnávať údaje medzi programom Horizont 2020 a predchádzajúcim rámcovým programom (FP7).

Príklad vyhľadávania v aplikácii EURI Trends. Výber: Slovensko, CVTI SR:

Príklad vyhľadávania v aplikácii EURI Trends. Výber: téma “Medicína a zdravie”:

Príklad vyhľadávania v aplikácii EURI Trends. Výber: Slovensko – počet financovaných organizácií a celkový príspevok:

Vyskúšajte si aplikáciu EURI Trends v jej webovom rozhraní.

Autor: Teresa Barrueco, Dana Lintea
Poplatok: ZADARMO
Zdroj údajov: Viaceré zdroje údajov, CORDIS, Eurostat, Spoločné výskumné centrum (JRC), Horizont 2020, Úrad pre publikácie
Funkčnosť: Porovnateľné výsledky, Vizualizácia údajov, Grafiky na stiahnutie, Mapy, Časová os
Platforma: Webová aplikácia

Zdroj: EURI Trends, zverejnené 28.08.2019, IvFi