Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Obnovený európsky program pre výskum a inovácie

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Európska komisia prijala dňa 16.5.2018 nové oznámenie o “Obnovenom európskom programe pre výskum a inovácie – Európa má šancu zmeniť budúcnosť ”, ako príspevok k neformálnej diskusii EÚ lídrov, ktorá sa konala v Sofii, Bulharsko.

V tomto oznámení Komisia prezentuje súbor konkrétnych aktivít, ktoré majú zlepšiť európske inované kapacity a viesť k dlhodobej prosperite so zameraním na:

 

–          Ensuring innovation-friendly regulation a finanncing

–          Making Europe a frontrunner in market-creating innovation

–          Launching EU-wide research and innovation missions

 

Súvisiace dokumenty:

–          Press release, Factsheet: A renewed agenda for Research and Innovation: the Commission’s contribution to the Leaders‘ Agenda, Factsheet: EU research and innovation success stories.