Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Nový spravodajca PSF venujúci sa nástrojom pre podporu politík Horizont 2020

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Európska komisia spustila v septembri 2017 nového spravodajcu, ktorý informuje o nástrojoch na podporu politík (Policy Support Facility) v rámci rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020.
Nástroj PSF poskytuje na vyžiadanie expertízy, analyzuje národné výskumno-inovačné systémy a ponúka odporúčania a usmernenia pri implementácii národných reforiem. Zároveň poskytuje podporu pri spojení členských štátov s cieľom výmeny vedomostí a osvedčených postupov.

Spravodajca Policy Support Facility