Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Novinky v EIC Accelerator (SME Instrument Fáza 2)

Aktualita

Oblasti
  Pre všetky oblasti

Začiatkom júna spustila Európska komisia novú generáciu podpory pre inovatívne firmy, ktoré prinášajú na trh prelomové inovácie. Nižšie nájdete základné novinky a dokumenty potrebné na prípravu návrhu projektu.

Najdôležitejšie zmeny:

 • Dve alternatívy financovania, medzi ktorými si žiadatelia môžu vybrať. Prvá alternatívou je grant (0,5 – 2,5 mil. €), druhou možnosťou je kombinácia grantu a investície do základného kapitálu (equity – do výšky 17,5 mil. €)
 • Financovanie prostredníctvom equity investície do základného kapitálu je pre aktivity nad TRL 8 (system complete and qualified). 
 • Žiadatelia o investície do základného kapitálu budú musieť prejsť procesom due diligence, ktorý bude riadený špeciálne vytvoreným investičným fondom pod správou EIF
 • Akcelerátor neumožňuje realizáciu projektov konzorciami MSP, žiadateľom je výhradne samostatný subjekt
 • Dochádza k vyrovnaniu váhy jednotlivých hodnotiacich kritérií (excelentnosti, dopad, implementácia) v celkovom hodnotení
 • Európska komisia zverejnila zoznam často kladených otázok k EIC

Európska komisia zverejnila aktualizované vzory dokumentov a príručky reflektujúce zmeny.

Výraznou premenou prešiel vzor projektovej žiadosti, ktorý obsahuje nasledujúce časti:

 • Administratívna časť (A) – vypĺňa sa cez online formuláre na portáli EK
 • Návrh projektu (B)
  • základné informácie o firme a stručné zhrnutie projektu (inovácia a prepojenie na stratégiu firmy),
  • excelentnosť (myšlienka a riešenie, inovatívnosť, stav vývoja produktu/služby, technická a komerčná realizovateľnosť),
  • dopad (trh a zákazníci, stratégia komercializácie, strategickí partneri, duševné vlastníctvo, potenciál na škálovanie, KPIs, širší dopad),
  • implementácia (tím, potreba financovania z grantu/equity, zdôvodnenie potreby financovania z EIC, analýza rizík, projektový prístup, popis prác a zdroje/náklady)
 • Prílohy (Annexes) dokumenty 1-3 sú požadované v rámci jedného PDF dokumentu:
  • etika a bezpečnosť,
  • krátke životopisy členov tímu,
  • ostatné – nepovinná príloha obsahujúce:
   • podporné dokumenty typu Letter of Intent od zákazníkov, komerčných strategických partnerov
   • zdôvodnenie a výber subdodávateľov,
  • finančné a podnikové informácie (pre žiadateľov o equity):
   • zjednodušená prezentácia firemných tržieb, výdavkov, cash flow a súvahy,
   • finančné údaje o hotovosti a dlhu,
   • hlavné finančné míľniky v histórii firmy (prijaté financovanie: equity, konvertibilné pôžičky, úvery, grant, iné),
   • vlastníctvo a kapitálová štruktúra firmy,
   • aktuálne kolo financovania.
  • Pitch Deck (prezentácia určená pre druhé kolo hodnotenia – interview)

K dispozícii je tiež aktualizácia Hodnotiaceho formulára a Príručky pre žiadateľa. K dispozícii je už aj modelová dohoda o grante pre Akcelerátor.

Prvá uzávierka EIC Accelerator bude 9.10.2019.

Viac informácií o EIC Accelerator (SME Instrument, fáza 2):

Zdroj:EK, 5.8.2019, IvFi/IvHe/lda