Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Novinky v EIC Accelerator (SME Instrument Fáza 2)

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inovácia v malých a stredných podnikoch
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Začiatkom júna spustila Európska komisia novú generáciu podpory pre inovatívne firmy, ktoré prinášajú na trh prelomové inovácie. Nižšie nájdete základné novinky a dokumenty potrebné na prípravu návrhu projektu.

Najdôležitejšie zmeny:

 • Dve alternatívy financovania, medzi ktorými si žiadatelia môžu vybrať. Prvá alternatívou je grant (0,5 – 2,5 mil. €), druhou možnosťou je kombinácia grantu a investície do základného kapitálu (equity – do výšky 17,5 mil. €)
 • Financovanie prostredníctvom equity investície do základného kapitálu je pre aktivity nad TRL 8 (system complete and qualified). 
 • Žiadatelia o investície do základného kapitálu budú musieť prejsť procesom due diligence, ktorý bude riadený špeciálne vytvoreným investičným fondom pod správou EIF
 • Akcelerátor neumožňuje realizáciu projektov konzorciami MSP, žiadateľom je výhradne samostatný subjekt
 • Dochádza k vyrovnaniu váhy jednotlivých hodnotiacich kritérií (excelentnosti, dopad, implementácia) v celkovom hodnotení
 • Európska komisia zverejnila zoznam často kladených otázok k EIC

Európska komisia zverejnila aktualizované vzory dokumentov a príručky reflektujúce zmeny.

Výraznou premenou prešiel vzor projektovej žiadosti, ktorý obsahuje nasledujúce časti:

 • Administratívna časť (A) – vypĺňa sa cez online formuláre na portáli EK
 • Návrh projektu (B)
  • základné informácie o firme a stručné zhrnutie projektu (inovácia a prepojenie na stratégiu firmy),
  • excelentnosť (myšlienka a riešenie, inovatívnosť, stav vývoja produktu/služby, technická a komerčná realizovateľnosť),
  • dopad (trh a zákazníci, stratégia komercializácie, strategickí partneri, duševné vlastníctvo, potenciál na škálovanie, KPIs, širší dopad),
  • implementácia (tím, potreba financovania z grantu/equity, zdôvodnenie potreby financovania z EIC, analýza rizík, projektový prístup, popis prác a zdroje/náklady)
 • Prílohy (Annexes) dokumenty 1-3 sú požadované v rámci jedného PDF dokumentu:
  • etika a bezpečnosť,
  • krátke životopisy členov tímu,
  • ostatné – nepovinná príloha obsahujúce:
   • podporné dokumenty typu Letter of Intent od zákazníkov, komerčných strategických partnerov
   • zdôvodnenie a výber subdodávateľov,
  • finančné a podnikové informácie (pre žiadateľov o equity):
   • zjednodušená prezentácia firemných tržieb, výdavkov, cash flow a súvahy,
   • finančné údaje o hotovosti a dlhu,
   • hlavné finančné míľniky v histórii firmy (prijaté financovanie: equity, konvertibilné pôžičky, úvery, grant, iné),
   • vlastníctvo a kapitálová štruktúra firmy,
   • aktuálne kolo financovania.
  • Pitch Deck (prezentácia určená pre druhé kolo hodnotenia – interview)

K dispozícii je tiež aktualizácia Hodnotiaceho formulára a Príručky pre žiadateľa. K dispozícii je už aj modelová dohoda o grante pre Akcelerátor.

Prvá uzávierka EIC Accelerator bude 9.10.2019.

Viac informácií o EIC Accelerator (SME Instrument, fáza 2):

Zdroj:EK, 5.8.2019, IvFi/IvHe/lda