Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Nové publikácie k tematickým okruhom H2020

Aktualita

Oblasti
  • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
  • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
  • Informačné a komunikačné technológie
  • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
  • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
V poslednom programovom období Horizontu 2020 sa pracovný program zameriava na menší počet tematických okruhov, na ktoré je vyčlenený väčší rozpočet. 

Európska komisia zverejnila štyri publikácie, ktoré prezentujú prioritné oblasti: