Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Nové pracovné programy pre rok 2020

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inovácia v malých a stredných podnikoch
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Komisia by mala investovať 11 miliárd EUR do nových riešení pre spoločenské výzvy a stimulovať udržateľný rast založený na inováciách.

Komisia dňa 2.júla 2019 oznámila rozpočtový plán na rok 2020 pre program Horizont 2020. V priebehu budúceho roka sa Komisia bude usilovať o väčší dopad prostredníctvom financovania výskumu tým, že sa zameria síce na menší počet tém ako doposiaľ, ale bude podporovať tie rozhodujúce, ako sú zmena klímy, čistá energia, plasty, kybernetická bezpečnosť a digitálne hospodárstvo. Bude sa tiež zameriavať na formovanie budúceho prostredia pre výskum a inovácie tým, že pripraví cestu pre ďalší rámcový program Horizon Europe na obdobie 2021-2027. Dôležitou novinkou v rámci programu Horizon Europe bude Európska rada pre inovácie – jednotná iniciatíva pre financovanie inovácií s cieľom premeniť výsledky vedy na nové podniky a urýchliť škálovanie firiem. Európska rada pre inovácie už funguje vo svojej pilotnej fáze a v roku 2020 bude mať k dispozícii rozpočet vo výške 1,2 miliardy EUR.

Program Horizont 2020, ktorý financuje výskum a inovácie EÚ s rozpočtom 77 miliárd EUR na obdobie rokov 2014 – 2020, podporuje vedeckú excelentnosť v Európe a prispel už k výrazným vedeckým prelomom ako je objav exoplanét, prvá fotografia čiernej diery alebo vývoj pokročilej vakcíny na chorobu, akou je napríklad Ebola.

Všetky aktualizováné pracovné programy sú oficiálne a zverejnené v referenčných dokumentoch na portáli v časti Main WP.

Aktualizované sú aj výzvy na portáli.

Dátum zverejnenia: 2.7.2019