Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Nová verzia anotovanej grantovej dohody

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Dňa 21.4.2017 bola zverejnená nová verzia Anotovanej Grantovej Dohody, ktorá v sebe zahŕňa najmä :

 

– aktualizácie v dôsledku zmeny a doplnenia MGA ( najmä Art. 5, 6 a 52 )

– anotáciu nového článku 14a

– nové vysvetlenia a príklady vyplývajúce z FAQ (najmä v Art. 6 a 18)

– updates anotácii k ERC, MSCA, PCPPPI a FPA / SGA

 

a ďalšie

 

Nájdete ju na stránke :

 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf

 

Prehľad daných zmien v štruktúrovanej forme.

Ponúkame dokument o týchto zmenách: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf

Všetky informácie sa nachádzajú na Participant Portale v časti Referenčné dokumenty.