Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Návrhy pracovných programov pre roky 2016-17 programu Horizont 2020

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

EK publikovala návrhy nových pracovných programov pre niektoré oblasti na roky 2016-2017.

Publikovanie pracovných programov pre všetky oblasti sa očakáva okolo 14. októbra 2015.

Pozrite si ich na stránke EK.

K pracovnému programu pre oblasť VESMÍR boli zverejnené aj sprievodné dokumenty k výzvam.

Upozorňujeme, že dokumenty dostupné na webových stránkach sú iba pracovnými verziami a neboli ešte schválené Európskou komisiou, a preto ich obsah neprejudikuje konečné rozhodnutie Európskej Komisie.

Všetky WP 2016-2017 budú prijaté a zverejnené EK najneskôr do polovice októbra 2015.
Výzvy na predkladanie návrhov pre rok 2016 budú otvorené od 10. novembra 2015.