Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Najčastejšie chyby pri vykazovaní nákladov v projektoch H2020

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inovácia v malých a stredných podnikoch
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Európska komisia v uplynulých dňoch adresovala všetkým príjemcom príspevku z EK odporúčanie Ako sa vyhnúť chybám pri vykazovaní nákladov v projektoch programu Horizont 2020, ktoré informuje o najčastejších chybách vo finančných správach implementovaných projektov. Odporúčanie tiež obsahuje návrhy, ako sa týmto chybám vyhnúť.

Týka sa to najmä problematického vykazovania personálnych nákladov (zlý výpočet produktívnych hodín, neoprávnená výška odmeňovania, nesprávne vykazovanie času stráveného na projekte), ďalej nesúladu medzi vykazovanými nákladmi a aktivitami projektu, či nesprávneho dokumentovania nákladov. Odporúčanie tiež obsahuje výsledky finančných auditov bežiacich či už ukončených projektov H2020.

Dokument How to avoid errors when claiming costsin H2020 grants

Viac informácií o finančných pravidlách programu Horizont 2020 nájdete v sekciách Právne, finančné a etické otázky a Pravidlá financovania.

Zdroj: EK, zverejené 30.10.2019, autor: lda