Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

MSCA WP 2018 – 2020 zverejnený

Aktualita

Oblasti
  • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
  • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
  • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
  • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
  • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
  • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
  • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
  • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Európska komisia dňa 27. októbra 2017 oficiálne zverejnila Pracovný program rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 na roky 2018 – 2020. Jeho záverečná verzia bude zverejnená na portáli pre účastníkov. MSCA Work Programme 2018-2020

Ďalšie návrhy programov nájdete tu