Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

M.Mazzucato zverejnila „cieľovo orientovaný výskum a inovácie v EÚ“

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

V súvislosti s prípravou nového rámcového programu Európskej únie pre výskum a inovácie bola zverejnená správa profesorky Mariany Mazzucato „/HORIZONT_2020/Mazzucato_Report_Missions_2018_European_Commission_R_I.pdf target=“_blank“>Cieľovo orientovaný výskum a inovácie v Európskej únii, v ktorej špecifikuje a konkretizuje tzv. cieľovo orientovaný prístup vo výskume a inováciách a zavádza termín “missions”- ciele. Táto správa poskytuje strategické odporúčania týkajúce sa cieľov “missions”, ich výberu a štruktúry. Správa je dostupná na: https://data.europa.eu/doi/10.2777/360325.

V tejto súvislosti Európska komisia vytvorila aj novú webovú stránku s názvom “Mission-oriented policy for Horizon Europe”, v ktorej bude postupne uverejňovať informácie o plánovaných misiách v ďalšom rámcovom programe Horizont Európa (9.RP). 

Tiež zverejnená štúdia: Mission-oriented research and innovation – Inventory and characterisation of initiatives: final report (PDF).