Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Lamyho správa

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

V prílohe Vám postupujeme „čerstvo“ zverejnenú /HORIZONT_2020/High_Level_Group_report.pdf target=“_blank“>tzv. Lamyho správu. Ide o správu skupiny na vysokej úrovni o maximalizácii vplyvu európskych programov v oblasti výskumu a inovácií, ktorej predsedá Pascal Lamy.
 
Správa prichádza v čase, keď diskutujeme o budúcnosti Európy a o budúcnosti európskych financií.
 
Verím, že táto správa s jej ostrými zvesťami a 11 odporúčaniami prispeje k udržaniu dynamiky ambicióznej výskumnej a inovačnej politiky a programu v budúcnosti.
 
Navrhujem, aby sa správa použila ako referenčný dokument na vytvorenie vzrušenia a diskusie o význame výskumu a inovácií v budúcom rozpočte EÚ. Viem, že sa môžem spoľahnúť na teba
Zapojiť čo najviac zainteresovaných strán a najmä širšiu verejnosť v tejto rozprave.