Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Konferencia: Týždeň inovatívneho podnikania

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

V rámci rumunského predsedníctva v Rade EÚ sa v dňoch 19.-21. júna 2019 bude v spolupráci s Európskou komisiou konať konferencia o budúcnosti financovania inovácií v Európe  s názvoj „Innovation Enterprise Week Bucharest 2019„.

Hlavnými témami konferencie bude preklenutie medzery vo financovaní medzi fázou idei a projektom vhodného na investovanie a podpora  vysoko-rizikových prelomových inovácií a ich škálovania. 

Konferencia sa počas troch dní zameria na tri prierezové témy budúceho rámcového programu Horizon Europe (2021-2027):

 • Pathfinder
 • Accelerator
 • finančné nástroje

Prvý deň bude venovaný iniciatíve Pathfinder a jej nástrojom FET Open a FET Proactive. Konferencia sa bude venovať tomu, ako môže byť multidisciplinárny vedecký výskum pretavený do konkrétnych inovačných príležitostí. Vedci, výskumníci a inovátori budú diskutovať o novej podobe programu EIC Pathfinder. 

 

Druhý deň bude zameraný na iniciatívu Accelerator. V rámci panelových diskusií sa bude riešiť problematika posilnenia európskeho inovačného ekosystému, zmiešaného financovania či inovácií v prospech spoločnosti.

 

Tretí deň bude na programe problematika financovania inovácií, ako je napr. InvestEUProgramme alebo equity financing.

 

Viac informácií o akcii vrátane programu je k dispozícii tu.