Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Komisia predstavila návrh viacročného finančného rámca/rozpočtu EÚ na 2021-27

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Európska komisioa predstavený návrh viacročného finančného rámca/ rozpočtu EÚ na obdobie rokov 2021-2027. Celkovo navrhuje Komisia dlhodobý rozpočet vo výške 1 135 miliárd EUR v záväzkoch na obdobie 2021 až 2027, čo zodpovedá 1,11 % hrubého národného dôchodku (HND) štátov EÚ 27.

Výskum a inovácia patria medzi oblasti, v ktorých má Komisia v úmysle zvýšiť súčasnú úroveň financovania. Komisia požaduje zdvojnásobenie financovania programu Erasmus+, zvýšenie finančných prostriedkov sa očakáva aj v oblasti  digitálneho hospodárstva, riadenia hraníc, bezpečnosti a obrany. Komisia zároveň navrhuje znížiť financovanie Spoločnej poľnohospodárskej politiky a kohéznej politiky o približne 5%.

Pokiaľ ide o výskum t.j. financií na ďalší rámcový program EÚ pre výskum a inovácie s názvom „Horizont Europe“, navrhovaný je rozpočet vo výške 97,9 miliardy EUR .

Viac informácií nájdete v zverejnenej tlačovej správe. Prečitajte si tiež príslušné dokumenty a rozbory rozpočtu (aj slovenská verzia).