Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Komisia hľadá odborníkov na priebežné hodnotenie Horizontu 2020

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Európska komisia sa zaviazala posúdiť, či Horizont 2020 dosahuje pokrok, pokiaľ ide o dosiahnutie jej cieľov. V súlade s vyššie uvedeným nariadením, ktorým sa zriaďuje Horizont 2020, Komisia s pomocou nezávislých odborníkov vybraných na základe transparentného procesu, musí previesť do konca roka 2017 priebežnú hodnotiacu Horizontu 2020 vrátane Európskej rady pre výskum a Európskeho inštitútu pre inovácie a technológie.
Priebežné hodnotenie bude vykonané v súlade s agendou komisie. Útvary Komisie predložia dôkazy zhromaždené v priebežnom hodnotení v pracovnom dokumente.
Komisia vyzve skupinu na vysokej úrovni zloženú z osobností a odborníkov vysloví strategické závery o maximalizáciu účinkov výskumných a inovačných programov EÚ v budúcnosti a sformuluje víziu pre budúci výskum a inovácie v EÚ.

Skupina na vysokej úrovni by mala začať svoju činnosť v januári 2017 na 6 mesiacov. Jej záverečná správa by mala byť odovzdaná Komisii do konca júna 2017. Skupina na vysokej úrovni bude pozostávať z 12ch členov, vrátane predsedu a spravodajcu.

V prípade záujmu nájdete viac informácí na tejto stránke.

Ak máte záujme, je potrebné sa zaregistrovať do 9.9.2016 a zároveň zaslať e-mail na túto adresu

RTD-A5-SUPPORT@ec.europa.eu. A tiež vyplniť dotazník. Komisia Vás bude kontaktovať.