Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Komisia aktualizovala Pracovný program Horizontu 2020 na roky 2018 – 2020 (pre rok 2019)

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Dňa 25. júla 2018 Európska komisia zverejnila aktualizáciu jednotlivých pracovných programov rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020.

Aktualizácia sa týka pracovných programov a výziev pre rok 2019, ktoré sú súčasťou Pracovného programu Horizont 2020 na roky 2018 – 2020. Všetky informácie sú zverejnené na Portáli pre účastníkov (Participant Portal).

Pracovný program ERC bol zverejnený v septembri 2018.

Vedľa každej časti pracovného programu je uvedený aj zoznam zmien. Históriu zmien pre každú časť pracovného programu možno nájsť kliknutím na čierny trojuholník v sekcii „Referenčné dokumenty“ (Reference Documents).

Najvýraznejšou zmenou je zavedenie novej 20. časti „Prierezové aktivity“ (Cross-cutting activities), ktorá obsahuje výzvu na „Batérie novej generácie“, ktorá pozostáva zo 6 výskumných a inovačných aktivít (RIA) a jednej koordinačnej a podpornej akcie (CSA) a súvisí so strategickou oblasťou zamerania „Budovanie nízkouhlíkovej budúcnosti odolnej voči klimatickým zmenám“ (LC).

Pracovný program Horizont 2020 na roky 2018 – 2020: aktualizácia výziev pre rok 2019