Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Komerčná stránka výskumno-inovačných projektov

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Seminár sa uskutočnil 3.februára 2015 od 9:00 – 12:30 hod. v priestoroch CVTI SR,
Bratislava.

Cieľom seminára bolo priblížiť problematické otázky v projektových návrhoch Horizontu 2020 týkajúce sa podnikateľských aspektov výskumných a inovačných projektov so zameraním na ich prenos do priemyselného využívania.

 

Cieľovou skupinou sú zástupcovia organizácií, ktorí podávajú projekty (napr. SAV, Uniko, vysoké školy, malé a stredné podniky, rezortné výskumné ústavy). Predpokladá sa základná informovanosť o Horizonte 2020.

Je potrebné sa registrovať prostredníctvom tohto odkazu.

/HORIZONT_2020/Komercna_stranka_vedecko-vyskumnych_projektov/Program_Biznis_plan_v_H2020.docx>PROGRAM

 

Prezentácie:

Ivan Filus – /HORIZONT_2020/Komercna_stranka_vedecko-vyskumnych_projektov/Filus_Impact_2015-01-22.ppt>Dopad projektu – príprava a hodnotenie časti: Impact v projektoch H2020

Miroslav Konečný – Skúsenosti prípravou s impact-driven projektov

Jaroslav Noskovič – /HORIZONT_2020/Komercna_stranka_vedecko-vyskumnych_projektov/Osobitne_aspekty_ochrany_PDV_v1.pptx>Osobitné aspekty ochrany predmetov duševného vlastníctva

Katarína Šimková – /HORIZONT_2020/Komercna_stranka_vedecko-vyskumnych_projektov/Komunikacia_a_marketing_030202015.pptx>Komunikácia a marketing v projektoch H2020

 

Doplňujúce informácie k Open Accessu podľa čl.29

Open Acces

 podujatia/Vyber_foto_na_web_z_Info_dni/IMG_0444_-_kopia.JPG alt=“ID – komercna stranka_03022015″ title=“ID – komercna stranka_03022015″ />