Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Investičné pokyny pre EIC Accelerator

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inovácia v malých a stredných podnikoch
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

5. septembra bola ukončená výzva na podávanie projektových návrhov v rámci nástroja SME Instrument fáza 1. Novovytvorená Európska inovačná rada (EIC) sa sústreďuje na nový nástroj s názvom EIC Accelerator, ktorý je nástupcom známeho SME Instrument fáza 2. EIC Accelerator bude umožňovať žiadať o tzv. zmiešané financovanie, čiže o pomoc vo forme grantu alebo grantu a kapitálovej investície. Projekty v rámci EIC Accelerator budú môcť podávať jednotlivé malé a stredné podniky (nie konzorciá) majúce prevratné inovatívne riešenie s európskym až globálnym dopadom.

EIC publikovala bližšie informácie o podmienkach kapitálovej investície, ktoré sú k dispozícii v Investičných pokynoch pre žiadateľov. Obsahujú informácie okrem iného aj o veľkosti investície, procese due diligence, spôsoboch oceňovania firiem, typoch finančných nástrojov, či o riadení práv duševného vlastníctva.

Inovatívne firmy budú môcť žiadať o pomoc do výšky 17,5 mil. EUR (500 tis. EUR až 2,5 mil. EUR grant a investícia do 15 mil. EUR). Prvá uzávierka EIC Accelerator s týmito podmienkami bude už 9. októbra 2019.

Cieľom tohto nástroja je podpora prelomových konceptov, ktoré majú potenciál tvorby nových trhov alebo radikálnej zmeny trhov súčasných v EÚ ako aj celosvetovo. Kapitálovú investíciu bude riadiť EIC Accelerator Fund.

Zdroj: EASME, zverejnené: 11.9.2019, autor: lda