Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Innovation Forum INNOVEIT 2016

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Chceli by sme Vás upozorniť na výročné Inovačné fórum INNOVEIT ETI 2016.
 
V tomto ročníku sa bude klásť osobitný dôraz na spájanie síl v inováciách v Európe. Vzťah medzi inováciami, výskumom, podnikaním a vysokoškolským vzdelávaním sú stále viac uznávané a existuje tu veľký potenciál pre vzájomne sa posilňujúce akcie a súčinnosť na rôznych úrovniach, vrátane ďalších iniciatív EÚ. Okrem toho predstavíme a oslávime ETI Awards .
 
Registrácia je možná prostredníctvom nasledujúceho linku: https://innoveit2016.teamwork.fr/ (deadline: 11.apríl 2016).  Program a daľšie informácie nájdete na: http://eit.europa.eu/innoveit.