Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Informačný deň iniciatívy EUREKA

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Informačný deň iniciatívy EUREKA, ktorý sa uskutočnil dňa 5. októbra 2017 od 9. – 12. hod. v konferenčnej miestnosti CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava.

Cieľom podujatia bolo ponúknuť účastníkov podrobnejšie informácie o iniciatíve EUREKA, pravidlách účasti a možnostiach predkladania návrhov projektov na Slovensku.

V rámci podujatia bolo možnosť konzultovať návrhy projektov.

Záujem a účasť potvrdte e-mailom na adresu: jana.stadtruckerova@minedu.sk.

Pozrite si /HORIZONT_2020/programinformacny_den_EUREKA.docx target=“_blank“>program.