Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Implementácia Nagoya protokolu

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Od 4. augusta 2017 je v platnosti nové vydane Služieby pre správu grantov na účastníckom portále (PPGMS) a implementuje sa tak Protokol z Nagoje (nariadenie 511/2014 o prístupe k genetickým zdrojom a zdieľaní dávok alebo nariadenie o ABS) pre prebiehajúce a budúce projekty Horizont 2020.

Komisia jednotlivo informuje všetkých koordinátorov prebiehajúcich grantoch o podrobnostiach o tejto implementácii informačných technológií a možných povinnostiach vyplývajúcich z nariadenia ABS EÚ. Tiež ich odkazuje na príslušnú časť príručky Participant Portal Online Manual pre účastníkov.
 
Všetky príslušné podrobnosti nájdete v /HORIZONT_2020/Nagoya_Protocol_H2020_implementation_NCPs.docx target=“_blank“>priloženom dokumente.