Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Horizon Results Platform

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inovácia v malých a stredných podnikoch
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Európska komisia oznámila spustenie novej platformy pod názvom Horizon Results Platform, ktorá je dostupná na centrálnom portáli pre komunitárne programy Funding & Tender Opportunities Portal.

Platforma poskytuje bezplatný priestor pre propagáciu kľúčových využiteľných výsledkov projektov programu Horizont 2020. Zadanie vstupov do platformy je jednoduché. Je potrebné sa len prihlásiť do svojho účtu na Funding & Tender Opportunities portáli a vyhľadať si v ňom príslušný projekt v menu „My Projects“. Následne sa po kliknutí na „Action“, výbere „Project_Results“ v menu a zvolení „Create Results“ dá vytvoriť v platforme vstup o výsledkoch projektu.

Horizont 2020 definuje výsledok projektu ako „akýkoľvek hmotný alebo nehmotný výstup aktivít, akým sú údaje, vedomosti a informácie, bez ohľadu na ich formu alebo povahu a bez ohľadu na to, či môžu byť chránené alebo nie, a ktoré boli vytvorené v rámci daných aktivít. Patria k nim aj akékoľvek s nimi spojené práva, vrátane práv duševného vlastníctva“.

Pod pojmom „kľúčový využiteľný výsledok“ sa rozumie hlavný identifikovaný a zaujímavý výsledok projektu (podľa definície vyššie), ktorý bol vybraný a uprednostnený kvôli jeho vysokému potenciálu využitia a prínosu úžitku – v hodnotovom reťazci produktu, procesu alebo riešenia, alebo vďaka jeho schopnosti poskytnúť dôležité vstupy k formulovaniu politík, ďalšieho výskumu alebo k vzdelávacím aktivitám.

Výsledky sa dajú prioritizovať podľa nasledovných kritérií:

 • stupeň inovatívnosti
 • využiteľnosť
 • dopad

Horizon Results Platform je dostupná na tomto odkaze.

Zdroj: EK, zverejnené: 13.1.2020, autor: lda