Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

HORIZON IMPACT AWARD 2020 – #ResearchImpactEU

Aktualita

Oblasti
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inovácia v malých a stredných podnikoch
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Európska komisia otvorila 13. februára 2020 možnosť prihlásiť sa do súťaže o cenu Horizon Impact Award pre rok 2020 #ResearchImpactEU, ktorá sa udeľuje projektom financovaným EÚ so silným spoločenským dopadom v celej Európe i mimo nej. Súťaž upriamuje pozornosť a oceňuje najvýznamnejšie a najvplyvnejšie výsledky projektov, ktoré boli podporené v rámci programu Horizont 2020 a jeho predchodcu 7. Rámcového programu (7. RP, 2007 – 2013).

Mariya Gabriel, komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež, uviedla:
„Týmto ocenením chceme zdôrazniť, ako môže výskum financovaný z prostriedkov Európskej únie prispieť občanom a spoločnosti. Zameriame sa na projekty, ktoré majú vplyv na hospodárstvo, životné prostredie alebo proces tvorby politiky. Teším sa na veľa vynikajúcich príkladov toho, ako výskum financovaný EÚ mení náš každodenný život.“

Ocenenie vyzdvihne konkrétne úspechy, ktoré majú preukázateľnú hodnotu pre spoločnosť, a ocení snahu ľudí, ktorí ju dosiahli. Súťaž je určená iba pre projekty 7. Rámcového programu a Programu Horizont 2020, ktoré boli ukončené a ktoré môžu preukázať ich významný vplyv. Ceny sú peňažné a každý z piatich víťazov získa 10 000 EUR.

Neváhajte a prihláste svoje projekty do súťaže už dnes! Prihlášky je možné zasielať do 15. apríla 2020 a víťazi budú vyhlásení na Európskych dňoch výskumu a inovácií v Bruseli, ktoré sa budú konať aj tento rok na jeseň v septembri.

V minulom ročníku súťaže boli ocenené projekty zamerané na zvýšenie digitálnej bezpečnosti, na vývoj lieku na vzácne ochorenia, na program prevencie zneužívania detí a ochranu pobrežných oblastí pred dopadmi klimatických zmien. Pozrite si krátke video:

Viac informácií nájdete na stránke podujatia: europa.eu/!wy79Uq

Zdroj: EK; zverejnené 17.2.2020, mit