Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Hľadajú sa experti do „Mission Boards“ pre Horizont Európa

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Európska komisia vyhlásila výzvu na zapojenie expertov do „Mission Boards“, ktoré budú Komisii poskytovať odborné poradenstvo pri identifikácii a realizácii jednotlivých misií v programe Horizon Europe, ďalšom výskumnom a inovačnom programe EÚ. Každá z „Mission Boards“ bude pozostávať najviac z 15 členov.

 

Týmito misiami budú vysoko ambiciózne iniciatívy s vysokým profilom, aby sa našli riešenia na niektoré z hlavných výziev, ktorým čelia európski občania. Misie majú mať jasné ciele, ktoré zachytia predstavu občanov vo všeobecnosti.

 

Bude existovať 5 „Mission Boards“, jedna pre každú z nasledovných oblastí:

  *   Prispôsobenie sa zmene klímy vrátane spoločenskej transformácii (Adaptation to climate change including societal transformation);

  *   Rakovina (Cancer);

  *   Zdravé oceány, moria, pobrežné a vnútrozemské vody (Healthy oceans, seas, coastal and inland waters);

  *   Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá (Climate-neutral and smart cities);

  *   Zdravie pôdy a potraviny (Soil health and food).

Prvou úlohou „Mission Boards“ bude identifikovať a navrhnúť jednu alebo viacero konkrétnych misií pre každú z oblastí, a to v spolupráci so zainteresovanými stranami a občanmi.

Deadline predĺžený: do 16. júna 2019

 

Viac informácií na výzvu na expertov a príslušné dokumenty nájdete na webovej stránke: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=calls.calls_for_app