Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Hľadá sa 15 výskumných pracovníkov v štádiu (ESR) pre ITN financované v oblasti AGEISM

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Nový inovačný Ph.D. Marie-Curie Program vzdelávania (ITN) financovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 sa otvára v oblasti ageizmu. Celkovým cieľom programu je prepojiť vedu s politikou v oblasti ageizmu a vyučiť profesionálov, ktorí budú môcť zastávať rôzne pozície v rámci vedecko-politického života.

Hľadá sa 15 vynikajúcich mladých výskumníkov (ESRs) pre 3-ročný plne financovaný doktorandský program v nasledujúcich oblastiach výskumu: psychológia, sociológia, sociálna psychológia, politológia, sociálna práca, ekonomika, klinická farmácia, inžinierstvo, dizajn, sociálne siete, geografia, ošetrovateľstvo, gerontológia, rodové štúdium.

Sieť EuroAgeism má k dispozícii 15 voľných pracovných miest pre vysoko kvalifikovaných doktoranských študentov. Mladí výskumníci budu súčasťou doktorandského programu, ktorý je doplnený o jedinečné školenia poskytujúce priame skúsenosti z politiky, zdravotnej a sociálnej starostlivosti a multidisciplinárneho výskumu. Medzinárodné tréningové školy sa uskutočnia z dôvodu rozvoja a prenosu istých zručností a na uľahčenie výmeny poznatkov medzi ESR a zainteresovanými rozhodujúcimi hráčmi. Úspešným uchádzačom sa bude platiť vysoko konkurenčný plat po dobu troch rokov.

Konzorcium EuroAgeism je inovatívna tréningová sieť Marie Skłodowska-Curie (ITN) vo výške 4 milióny EUR – financovaná Európskou komisiou v rámci programu H2020 a koordinovaná Univerzitou Bar Ilan. Konzorcium je zložené z akademických, vládnych, mimovládnych, medzivládnych a zdravotníckych a sociálnych zariadení. Medzi krajiny zapojené do konzorcia patria Izrael, Česká republika, Poľsko, Švédsko, Fínsko, Spojené kráľovstvo, Holandsko a Belgicko. Od ESR sa očakáva, že absolvoval stáž na rôznych akademických a neakademických inštitúciách, ktoré sa nachádzali v Írsku, Spojenom kráľovstve, Izraeli, Belgicku, Rakúsku a Švajčiarsku. Pre ďalšie informácie: Liat.Ayalon@biu.ac.il<mailto:Liat.Ayalon@biu.ac.il

 

Viac informácií nájdetu na: https://blogg.hioa.no/espanet/2017/11/27/15-new-ph-d-positions-field-ageism/