Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Financovanie náboru post-doktorandov v malých a stredných podnikoch (MSP)

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Európska únia podniká prvé kroky na pomoc európskym malým a stredným podnikom (MSP) a začínajúcim firmám s cieľom financovať nábor najlepších talentov pre výskum a inovácie z celého sveta. EÚ bude financovať nábor postdoktorandov (Research Associates) z iných krajín, aby preskúmali svoj podnikateľský zámer v európskych MSP  a startup-och.

Podrobnejšie informácie z výkonnej agentúry pre MSP:

Viac o programe

SME Innovation Associate for Researchers

SME Innovation Associate for Business

Výzva bude otvorená  11. 2. 2016 ( na stránke H2020 už nájdete informácie)