Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Finančný nástroj na prípravu projektov Seed Money Facility – výzva zverejnená

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Finančný nástroj Seed Money Facility je príležitosťou na financovanie, ktorú poskytuje Dunajský nadnárodný program na podporu prípravy projektov v súlade s 12 prioritnými oblasťami dunajskej stratégie.

S podporou Seed Money môžu byť projekty pripravované na ďalšie zdroje financovania bez ohľadu na finančný nástroj, resp. program. Čiže môže byť financovaná príprava projektov, ktoré budú neskôr podporené napr. z hlavných národných, cezhraničných alebo nadnárodných programov ako aj ďalších nástrojov. Prvá výzva Seed Money Facility bola vyhlásená 2.októbra 2017, pričom podmienkou bude, aby vytvorené partnerstvo pozostávalo z partnerov z aspoň dvoch krajín a môžu byť podporené najviac tri projekty za každú prioritnú oblasť dunajskej stratégie. Na prípravu jedného projektu bude možné využiť najviac 50 tis. eur.  Koordinátori jednotlivých prioritných oblastí vydajú deklaráciu, že projekt je v súlade s dunajskou stratégiou.
 
V súvislosti s vyhlásením výzvy Seed Money Facility sa dňa 27. septembra 2017 vo Viedni uskutočnilo podujatie organizované Dunajským nadnárodným programom, na ktorom boli žiadateľom objasnené všetky aspekty financovania prípravy projektov z tohto nástroja.

Program podujatia a ako aj príspevky z konferencie sú zverejnené na stránke www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-and-events/877