Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Európsky ekologický dohovor a Horizont Európa

Aktualita

Oblasti
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Dňa 11. decembra 2019 predstavila Európska komisia The European Green Deal Európsky ekologický dohovor – plán, ako dosiahnuť udržateľnejšie hospodárstvo EÚ tak, že výzvy z oblasti klímy a životného prostredia premieňa na príležitosti vo všetkých oblastiach politiky a umožňuje spravodlivú a inkluzívnu transformáciu pre všetkých.

Snahou plánu je znížiť emisie, ozdraviť životné prostredie, chrániť voľne žijúce a divoko rastúce druhy, vytvoriť nové hospodárske příležitosti a zlepšiť kvalitu života občanov. Cieľom Európy je zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2030 o 50% v porovnaní s rokom 1990 a stať sa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom na svete. 

Vzdelávanie, výskum a inovácie sú považované za zásadné piliere pre dosiahnutie cieľov v oblasti ochrany klímy. Preto bude množstvo nástrojov nadchádzajúceho programu na podporu výskumu a inovácií Horizont Európa prispievať k napĺňaniu týchto cieľov:

 • 35 % rozpočtu Programu Horizont Európa pôjde na výskum súvisiaci s ochranou klímy;
 • 4 z 5 misií budú premenované na „Green Deal“ misie;
 • podstatná časť partnerstiev Programu Horizont Európa bude zameraná práve na klimatické výzvy;
 • Európska rada pre inovácie (EIC) bude financovať perspektívne začínajúce podniky, ktoré môžu dosiahnuť prelomové inovácie v oblasti ochrany klímy, ktoré bude možné rýchle rozšíriť na globálne trhy.

Viac informácií nájdete na stránkach Európskej komisie.

Zdroj. EK, zverejnené 22.1.2020, mit