Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

EURÓPSKA KOMISIA VYBRALA PERSONÁLNE ZLOŽENIE VÝBOROV

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inovácia v malých a stredných podnikoch
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Európska komisia zverejnila mená 70 odborníkov, ktorí budú zodpovední za prípravu piatich veľkých misií programu Horizont Európa. Misie v oblasti výskumu a inovácií sa zameriavajú na riešenie vybraných celospoločenských výziev, ktorým čelí nie len EÚ, ale celý svet. Mise budú zamerané na 5 oblastí:

Ide o výzvy:

✅ rakovina;

✅ klimatické zmeny;

✅ zdravé oceány a vnútrozemské vody;

✅ klimaticky neutrálne mestá;

✅ zdravá pôda a potraviny.

Jednotlivé výbory pre každú z misií budú navrhovať ciele, priority a opatrenia v rámci misie a tiež časový rámec na vypracovanie konkrétnych tém v rámci misií na dosiahnutie vopred stanovených cieľov.

Kompletný zoznam mien, vrátane vedúcich misií, nájdete na stránke Európskej komisie.

Zoznam členov výborov.

Pri tejto príležitosti gratulujeme Slovákovi Jaroslavovi Myšiakovi z CMCC Foundation – Centro Euro Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, ktorý bude členom Mission Board v oblasti prispôsobenia sa zmenám klímy vrátane spoločenskej transformácie.

Zdroj: EK, zverejnene 8.8.2019, kas/mit