Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Európska komisia spustila prvú cenu Horizon Impact Award

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Cena programu Horizont Impact Award je určená za projekty financované z EÚ, ktorých výsledky priniesli spoločenský vplyv v celej Európe aj mimo nej. Cena uznáva a odmeňuje najvplyvnejšie a najvýznamnejšie projekty v rámci programu Horizont 2020, programu EÚ v oblasti výskumu a inovácií a jeho predchodcu, 7. rámcového programu (7. RP, 2007 – 2013).

Súťaž je teda teraz otvorená pre projekty RP7 a Horizont 2020, ktoré boli ukončené a ktoré uz môžu poukázať na vplyve, ktorý vytvorili. Každý z piatich výhercov dostane 10.000 EUR.

Cieľom ceny je ilustrovať širšie sociálno-ekonomické prínosy investícií EÚ do výskumu a inovácií a povzbudiť príjemcov projektov, aby co najlepšie riadili a využívali výsledky výskumu.

Päť víťazov bude vyhlásených Dni R&I v Bruseli v septembri 2019 s viac ako 4 000 účastníkmi na vysokej úrovni.

Súťaž je otvorená na podávanie prihlášok.

Ak chcete získať viac informácií o kritériách oprávnenosti a udeľovaní grantov, navštivte web stránku.

Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na ich adresu:
EC-Horizon-Impact-Award@ec.europa.eu