Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

EU Prize for Women Innovators 2020

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inovácia v malých a stredných podnikoch
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Európska komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Mariya Gabriel otvorila symbolicky na Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede 11. januára 2020 ďalší ročník súťaže o európsku ženu inovátorku. Možnosť nominovať skvelé inovátorky z celej Európy potrvá do 21. apríla 2020. Víťazky budú oznámené a ocenené na jeseň 2020.

Táto prestížna cena pre ženy inovátorky je každoročne udeľovaná ženám, ktoré prišli s novou myšlienkou a pretvorili ju do inovatívnych výrobkov alebo služieb. Ocenené budú spolu 4 ženy. Tri z nich získajú cenu 100 000 EUR a jedna získa ocenenie v hodnote 50 000 EUR v kategorii „Rising Innovator“ (vo veku do 35 rokov). Cena pre ženy inovátorky vyzdvihuje úlohu žien pri zavádzaní inovácií a oceňuje vynikajúce úspechy žien, ktoré vedú inovatívne spoločnosti.

Pozrite si VIDEO Európskej komisie.

Súťaž o najlepšie ženy inovátorky je vyhlásená v rámci programu HORIZONT 2020 v tematickej oblasti Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť. Podrobné informácie sú uvedené na strane č. 82 Pracovného programu SwafS.

Prihlášky do súťaže musia byť predložené výhradne elektronicky cez portál Európskej komisie – Funding and Tenders Opportunities Portal. Pred odoslaním žiadosti sú žiadatelia vyzvaní oboznámiť sa s pravidlami súťaže v príslušných dokumentoch:

Kto sa môže súťaže zúčastniť? Pravidlá účasti:

 • Súťažiaca musí byť žena.
 • Pri cene Rising Innovator Award je podmienkou dátum narodenia súťažiacej po 1. januári 1985.
 • Súťažiaca musí byť rezidentom členského štátu EÚ alebo krajiny pridruženej k programu Horizont 2020 (tzv. Associated country).
 • Súťažiaca musí byť zakladateľkou alebo spoluzakladateľkou existujúcej a aktívnej inovatívnej spoločnosti, ktorá bola zaregistrovaná pred 1. januárom 2018. EK upozorňuje, že na subjekty z určitých krajín sa môžu vzťahovať osobitné pravidlá.

Viac informácii nájdete na stránkach „EU Prize for Women Innovators 2020“.

#WIPrizeEU, #WomenInScience

Zdroj: EK, zverejnené: 17.2.2020, mit