Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

EÚ – na dosah

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inovácia v malých a stredných podnikoch
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Do pozornosti by sme Vám ponúkli zhrňujúce informácie o informačnými a poradenskými sieťami Európskej únie v SR a ich službách. Nájdete ich v podobe novej publikácie, ktorú vydalo Zastúpenie EK na Slovensku. Publikácia s názvom „EÚ na dosah – sprievodca informačnými a poradenskými sieťami Európskej únie v Slovenskej republike“ je bezplatne dostupná v elektronickej verzii na stránkach Európskej únie

Ak by ste mali záujem aj o papierovú verziu publikácie, veľmi radi vám ju poskytneme v našom Európskom informačnom centre.

Andrej Krchňavý
Representation of the European Commission in the SR
Palisady 29
811 06  Bratislava
Slovak Republic
E-mail:andrej.krchnavy@ec.europa.eu
Tel.: 00421 2 5920 3254

www.europa.sk
Facebook: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku